Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Thu 29 Oct, 2020
Jammu & Kashmir Stadium - Sporting Wicket


Jammu & Kashmir XI

  Match Runs W
Arjun Singh 0 0 0
Arpit Dalla 15 271 0
Bharat Bhatia 15 226 0
Birbal Singh 15 250 0
Farook Ibadulla 15 56 5
Idris Ahmed 0 0 0
Mohan Jain 15 159 6
Naseem Bhatti 15 505 0
Parvaiz Wazir 15 50 11
Pran Bhatnagar 0 0 0
Rahul Kumar 15 85 4
Rishav Saxena 15 185 0
Rodger Backhouse 0 0 0
Rohit Goel 15 45 13
Shashi Saxena 0 0 0
Vijayapal Maheshwari 15 439 0

Manipur XI

  Match Runs W
Amit Hangsing 16 32 9
Ankit Agarwal 0 0 0
Gaurav Acharya 16 109 0
Gotum Chaturvedi 16 48 9
Graham Laurantus 16 240 0
Japbir Dhariwal 16 36 5
Madhav Parmar 16 312 0
Pranav Chothe 16 113 0
Pranav Maheshwari 0 0 0
Raghuveer Taparia 16 90 0
Sachin Khullem 16 145 8
Sourav Abujam 0 0 0
Sourav Khangembam 0 0 0
Suresh Sharungbam 16 273 0
Sushant Yurembam 16 65 4
Vimal Khomdram 0 0 0