Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Sun 25 Oct, 2020
Uttarakhand Stadium - Sporting Wicket


nirmal k

  Match Runs W
Chandrakiran Barooah 15 734 0
Chandraprakash Arora 15 9 13
Hyat Akram 16 0 0
Kanav Jaipuria 16 598 0
Madhup Sachdeva 15 87 0
Moin Nadeem 15 694 0
Neeraj Agarwal 15 32 0
Oliver Carlton 16 375 0
Sohan Goel 15 13 12
Sourav Khandelwal 15 4 12
Sudarshan Shrivastav 15 220 15
Sumeet Agarwal 0 0 0
Sunil Goyal 15 11 14
Surbhit Apte 15 6 0
Vaisakh Abhiram 15 462 0
Yash Govindasami 0 0 0

Bengal XI

  Match Runs W
Abhay Khandelwal 15 60 3
Anindya Tagore 15 70 9
Ankit Kulasekaran 0 0 0
Ankit Mishra 0 0 0
Aravind Bhatia 15 32 6
Daljeet Jain 15 361 0
Ernie Duncan 15 274 0
Jonaraaja Kapoor 0 0 0
Pranav Maulik 0 0 0
Sachin Agarwal 15 224 0
Sanchit Gupta 15 423 0
Sanjay Doshi 0 0 0
Sourav Kumar 15 36 7
Steve Aranaha 15 19 10
Sultan Kardar 15 541 0
Tungesh Vengsarkar 15 65 0