Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Fri 30 Oct, 2020
NAD E ALI - Sporting Wicket


NAD E ALI

    Match Runs W
- Abhishek Khandelwal 6 0 2
- Abhoy Agarwal 8 276 0
- Addison Harris 13 26 30
- Aditya Bhatt 6 5 0
- Ahsan Raza 16 551 0
- Akhil Poondla 1 21 0
- Avanda Arora 17 130 0
- Bashir Jaffer 3 0 0
- Bhagavat Kumar 10 18 0
- Bipin Goyal 18 195 57
- Chetan Naik 15 480 11
- Deepankar Savapandit 15 17 12
- Graham Nkumbula 13 435 2
- Gulam Adams 12 34 3
- Hafiz Sabzvari 0 0 0
- Hamza Bhatti 11 0 0
- Hamza Rana 0 0 0
- Haris Ahmed 0 0 0
- Ijaz Ashraf 0 0 0
- Irtaza Shafiq 0 0 0
- Julian Badham 12 23 0
- Khaja Hashmi 0 0 0
- Khizer Kasana 0 0 0
- Kiran Hoskeri 17 46 0
- Kushal Doshi 2 12 1
- Naren Dixit 1 0 1
- Nikhil Kumar 8 0 0
- Omer Zia 0 0 0
- Pritul Vasani 3 42 0
- Saeed Maqsood 5 2 0
- Sanjay Sheokhand 14 396 28
- Shoaib Israr 0 0 0
- Sitaram Guragai 7 8 0
- Sudarshan Thakwani 13 513 5
- Sundar Tiwari 2 0 0
- Taurai Mshangwe 17 16 18
- Vaibhav Sachdeva 10 108 0
- Zulqarnain Magsi 12 3 2

Western Stars

    Match Runs W
- Akbar Hossain 17 13 43
- Ben Hauritz 8 57 0
- Brett Jackson 18 1349 0
- Chris Stewart 18 26 36
- Gareth Tebbitt 18 81 0
- Gobinda Maheshwari 18 16 19
- Mohak Ghanghas 18 2009 0
- Patrick McAuley 18 43 63
- Rakesh Vasani 18 692 0
- Sanil Surana 18 36 22
- Shubhang Sarma 18 117 0
- Stuart Fleming 14 34 3
- Yuvi Singh 8 217 0