Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Mon 26 Oct, 2020
The Night Riders - Sporting Wicket


The Night Riders 5319

  Match Runs W
Ashok Munshi 12 188 0
Hemant Jain 12 100 0
Kallen Hogg 12 54 13
Kiran Taparia 12 51 0
Livtar Dhaliwal 12 75 11
Manohar Rajvanshi 12 325 0
Ritwik Khetan 12 23 8
Rizwan Reza 12 11 3
Samarth Kohli 12 544 0
Shantanu Hauphut 12 22 6
Vatsal Katiyar 12 417 0

Visnagar Icebreakers

  Match Runs W
Abanindranath Engkai 0 0 0
Abhoy Sarma 18 1 57
Afridi Khan 18 94 18
Aghor Bhattacharya 9 0 0
Bhuvan Kumar 16 13 41
Darioush Gilani 15 45 24
Manindra Varma 18 6 41
Pranav Chakravarti 12 38 0
Ranjith Harsha 0 0 0
Rishi Pant 18 240 0
Sitaram Khadka 15 370 0
Sourav Potdar 18 650 0
Udyan Patil 18 315 0