Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Mon 13 Apr, 2020
Umar Suns - Sporting Wicket


Umar Suns

  Match Runs W
Abhay Saxena 14 108 0
Ahendra Pujari 14 43 2
Anirudh Shekar 14 66 2
Devagya Mani 14 64 0
Durjaya Bhattathiri 14 274 0
Karan Ahlawat 14 121 3
Maniram Payankan 14 333 0
Neelesh Bihani 0 0 0
Sachin Jain 14 202 0
Samarth Kohli 14 624 0
Samarth Oswal 0 0 0
Shashi Bhardwaj 14 107 3
Venkat Ekambaram 14 96 0

United Team Of Tigers

  Match Runs W
Amarakumaar Sai 14 47 5
Amit Jain 14 119 3
Arindam Mahlotra 0 0 0
Chittaranjan Kataki 14 73 0
Chittaranjan Sarmah 14 147 0
Deepak Katakey 14 72 0
Dimbeswar Kalita 0 0 0
Hamish Sterling 14 412 0
Nikel Anna 14 505 5
Rangleen Maan 14 39 2
Sachdev Malhotra 0 0 0
Samarth Kohli 14 294 0
Sunil Agarwal 14 70 4
Vishnu Nagavekar 14 72 0