Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Fri 12 Jun, 2020
team Santosh Kujur - Sporting Wicket


team Santosh Kujur

  Match Runs W
Adam Taylor 14 0 19
Addison Mudau 7 0 0
Amidayan Abeywickrama 14 135 0
Charandas Dhala 14 112 24
Clyde Carter 14 1 29
Frederick Randall 14 0 0
Hasan Ahmed 7 100 2
Jacob Watkins 14 555 16
Kovida Bhatt 14 23 0
Marley Jardine 7 0 0
Neelkanth Aithal 14 707 0
Saiyyad Ahmed 14 683 0
Sunil Jain 1 20 0
Vibhav Mahajan 14 562 45

Go Green

  Match Runs W
Abhay Rathore 14 7 1
Abhinav Goyal 11 10 3
Abhitesh Soni 14 0 6
Ammar Jamshed 14 493 36
Andrew Daniels 14 517 0
Arnav Chahal 14 10 0
Bahadur Borboruah 15 4 0
Edwin Barnes 14 2 0
Lester Basson 13 0 0
Manik Ramas 0 0 0
Muhammed Babar 14 16 0
Ramesh Bartaula 14 39 0
Rashid Khan 14 167 1
Roderick Thomas 0 0 0
Sachin Bukpi 9 13 3
Sourav Bhatnagar 14 289 40
Sunil Mohammed 0 0 0
Vivek Pratap 14 152 31