Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Thu 26 Mar, 2020
Haryana Stadium - Sporting Wicket


Haryana XI

  Match Runs W
Abhishek Puniya 0 0 0
Amit Khror 15 25 12
Aniket Bhote 15 26 14
Ankur Sharma 15 168 0
Baljit Jain 15 70 13
Dharam Kejriwal 0 0 0
Dost Khan 0 0 0
James Parker 15 19 12
Kiran Bhatt 15 147 4
Nadim Hassan 15 579 0
Natsai Mawoyo 15 583 0
Osric Badger 15 376 0
Pratik Chongtham 0 0 0
Sampat Rathi 0 0 0
Yoganand Jaglan 15 245 0
Zahir Rafik 15 414 0

The Demolition Team

  Match Runs W
Arpit Mehta 15 300 0
Bashir Elahi 15 849 0
Bhudev Kumar 15 147 1
Cameron Duncan 0 0 0
Digant Aravind 15 227 0
Firdos Ibadulla 3 34 10
Girish Vaidyar 15 206 0
Omari Elwin 15 112 5
Prasad Raju jnr 12 270 0
Sadagopan Modi 15 205 0
Samuel Martham 12 100 0
Shahid Fazal 15 209 0
Shashank Nomula 15 47 1
Tofeeq Sharmin 15 158 3
Uthej Bhatta 1 1 0
Uttamveer Rathore 15 75 6
Vuyisile Ntini 6 56 0