Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Mon 30 Mar, 2020
Sonakshi's park - Sporting Wicket


In a flash

  Match Runs W
Abhay Viswanathan 1 0 0
Abhirup Kapoor 17 1094 0
Chris Baptist 15 128 0
Debraj Chakraborti 17 9 0
Firdaus Qadir 16 27 0
Harilal Pisharadi 15 12 0
Karan Patni 17 118 21
Naval Bagaria 17 3 0
Nishchal Sahoo 17 100 33
Samrat Roopchandka 17 11 0
Stan Vogel 17 16 15
Surbhit Singh 17 1023 15
Vidhatanand Pandiyan 17 65 0
Vipul Srivastava 16 249 13
Wasim Kardar 17 744 0
Yogesh Bharuka 17 195 18

United Team Of Tigers

  Match Runs W
Amarakumaar Sai 16 47 6
Amit Jain 16 139 4
Arindam Mahlotra 0 0 0
Chittaranjan Kataki 16 85 0
Chittaranjan Sarmah 16 230 0
Deepak Katakey 16 107 0
Dimbeswar Kalita 0 0 0
Hamish Sterling 16 448 0
Nikel Anna 16 605 5
Rangleen Maan 16 45 2
Sachdev Malhotra 0 0 0
Samarth Kohli 16 310 0
Sunil Agarwal 16 77 4
Vishnu Nagavekar 16 85 0