Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

11:53, Mon 08 Apr, 2019
Mohali stadium - Sporting Wicket

Free Entry!

Jas Hitmans 5533

  Match Runs W
Abhishek Khandelwal 17 1 0
Agnish Kodakar 17 665 0
Amit Verma 17 301 0
Ankur Saxena 6 0 3
Ashok Hanumanthu 17 0 8
Ashok Rathore 17 0 3
Bipin Chakravarti 17 9 8
Darioush Yousafzai 10 103 0
Jason Kean 17 0 20
Lindy Marso 17 0 0
Nihar Dublish 11 0 0
Pabok Kulsep 17 125 3
Ronak Nagavekar 17 388 0
Shailendra Kaimal 17 46 19

Punjab Punishers

  Match Runs W
Amit Pradhan 0 0 0
Amit Rastogi 0 0 0
Aniruddh Saxena 0 0 0
Kanav Vatwani 0 0 0
Krishan Goel 0 0 0
Michael Doak 0 0 0
Praduman Hazari 0 0 0
Ravinder Khandelwal 0 0 0
Somal Nathan 0 0 0
Surendhar Goyal 0 0 0
Upendranath Mali 0 0 0