Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

17:05, Sat 23 Mar, 2019
Manishbhojwani Machines - Sporting Wicket

Free Entry!

Manishbhojwani Machines

  Match Runs W
Aneesh Rallabhandi 4 0 0
Anilabh Sensharma 17 309 0
Bipin Barua 17 25 7
Debesh Kumar 17 1033 0
Dhruv Suman 17 94 0
Govind Prajapati 0 0 0
Jacob Carlton 17 758 0
Nalin Chowdhury 0 0 0
Nikhil Mishra 17 46 0
Nikunj Rastogi 0 0 0
Paul Cronje 0 0 0
Pinesh Jain 17 35 6
Raghukul Vatwani 17 48 12
Ranjiv Pradhan 0 0 0
Shivam Patel 0 0 0
Srikant Rakheja 0 0 0
Suraj Goyal 17 48 4
Sushant Simoes 17 73 0
Tapas Hauthual 17 26 13

Punjab Punishers

  Match Runs W
Amit Pradhan 0 0 0
Amit Rastogi 0 0 0
Aniruddh Saxena 0 0 0
Kanav Vatwani 0 0 0
Krishan Goel 0 0 0
Michael Doak 0 0 0
Praduman Hazari 0 0 0
Ravinder Khandelwal 0 0 0
Somal Nathan 0 0 0
Surendhar Goyal 0 0 0
Upendranath Mali 0 0 0